ตำแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน

พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

____________________________________________

ตำแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

การศึกษา

 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. in EE) (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

จาก Florida Atlantic University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (MS in EE) (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

The George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (MS in EE) (วิศวกรรมไฟฟ้า)

Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (เกียรตินิยมเหรียญทอง)

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 26, จปร. รุ่น 37)

2527   มัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

เกียรติประวัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม

จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยอันดับที่ 1 (เกียรตินิยมเหรียญทอง)

 • ได้รับทุนจากกองทัพบกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก
 • ได้รับโล่ห์เกียรติยศจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยคะแนนสูงสุดในวิชาผู้นำทหาร
 • ได้รับเกียรตินิยมปริญญาเอก Outstanding Academic Achievement จาก Tau Beta Pi Engineering Honor Society และ Phi Kappa Phi Honor Society
 • ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรด้านความมั่นคง จากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับทุนวิจัยระดับปริญญาเอกจาก EMI R&D LAB (Collaboration between Florida Atlantic University and Motorola, Inc.), Florida Atlantic University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2556 จากมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
 • ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 25 Young Executives ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในปี 2555 จากนิตยสาร GM
 • ประกาศเกียรติคุณ “โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ” พ.ศ. 2556 จากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา
 • ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 30 นักยุทธศาสตร์แห่งปีที่อยู่ในระดับผู้นำองค์กร ปี พ.ศ. 2556 จากนิตยสาร Strategy + Marketing Magazine
 • รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 16 ในฐานะองค์กรดีเด่น ประจำปี 2557
 • ได้รับรางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2558 สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม จากคณะกรรมการรางวัลไทย
 • ได้รับรางวัล “ผู้นำเสนองานวิจัยดีเด่น” จากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในนักยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2558 จากนิตยสาร Strategy + Marketing Magazine
 • ได้รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2559 Executive of the Year 2016 สาขานวัตกรรมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม จากคณะกรรมการรางวัลไทย

 

หลักสูตรประกาศนียบัตร

2531   หลักสูตรส่งทางอากาศ กองทัพบก

2532   หลักสูตรจู่โจม กองทัพบก

2544   หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบก

2544   หลักสูตรอบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 3

2545   หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบก

2549   หลักสูตรหลักประจำเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 84 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

2552   หลักสูตรเสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 51

2551   หลักสูตรการบริหารทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (Defense Resourse Management) โดยทุน International Military Education and Training (IMET) program, Naval Postgraduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา

2551   หลักสูตร Streamlining Government Through Outsourcing Course โดยทุน International Military Education and Training (IMET) program, Naval Postgraduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา

2551   หลักสูตรเสนาธิการร่วม Joint and Combined Warfighting Course โดยทุนกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ในโครงการต่อต้านก่อการร้ายสากล (Counter Terrorism Fellowship Program), National Defense University ประเทศสหรัฐอเมริกา

2556   หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

2557   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

2557   หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 

 

ตำแหน่งและหน้าที่สำคัญในอดีต

 • ผู้บังคับหมวด กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ (1 ปี); (พ.ศ.2533-พ.ศ.2534)
 • อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (10 ปี);

(พ.ศ.2535-พ.ศ.2538 และ พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2550)

 • ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

(ดำรงตำแหน่งวาระ 5 ปี, พ.ศ.2546-พ.ศ.2550)

 • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารบก

(ก.พ. 2550-ม.ค.2551)

 • นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.) กองบัญชาการกองทัพไทย

(ตำแหน่งหลักในราชการ ยศพันเอก ติดยศตั้งแต่ ม.ค. 2551)

 • กองบรรณาธิการ NGN Forum สกทช. (http://ngnforum.ntc.or.th/)
 • ประธานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำกับดูแลเรื่องการบริหารคลื่นความถี่ด้วยเทคโนโลยี Dynamic Spectrum Allocation เพื่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ภายใต้การสนับสนุนของ กทช. (มติ กทช. ครั้งที่ 16/2552 วันที่ 13 พ.ค. 2552)
 • ปฏิบัติหน้าที่ใน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ก.พ. 2550- มี.ค.2551)
 • ตำแหน่งเลขานุการ ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแล การดำเนินงานและโครงการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการบริหารโปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), (ที่ วท.0501/2674)
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเกมส์คอมพิวเตอร์ (ออนไลน์) ในสภาผู้แทนราษฎร (สภาผู้แทนราษฎร ที่ 4278/2548)
 • กรรมการร่างหลักเกณฑ์ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสื่อสาร และโครงข่ายสถานีวิทยุคมนาคมภาคพื้นดิน (คำสั่ง กทช. 22/2548)
 • ที่ปรึกษาในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CIO Board) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (คำสั่ง สตง.ที่ 56/2548)
 • อนุกรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ (คำสั่ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ 4/2548)
 • ช่วยราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการแผนส่งกำลังอิเลคทรอนิคส์ ทน.ททบ. ระดับ 5 (คำสั่ง ททบ. 666/2543)
 • ช่วยราชการในหน้าที่ระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ด้านสื่อ สำนักนายกรัฐมนตรี (กพ.ทบ. ที่ กห. 0401/667)
 • นักวิจัย Visiting Researcher, Asian Center for Research on Remote Sensing (ACRoRS); Asian Institute of Technology (AIT) (หนังสือเชิญจากผู้อำนวยการศูนย์ ลง 21 ก.ย. 2544)
 • ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC); (ที่ วท.0501/2674)
 • ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา กระทรวงกลาโหม (กห. ๐๒๑๕/๗๒๒)
 • กรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) (คำสั่ง กทช. ที่ 10/2552)
 • กรรมการกำหนดนโยบายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) (ประกาศ กทช. ที่ 22/2553)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจร่างข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านผู้จัดการโครงการไอที และหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านผู้จัดการโครงการไอทีระดับเชี่ยวชาญ (หนังสือเชิญจากกระทรวง ICT ที่ ทก 0207.4/ ว 550 ลง 24 มี.ค. 2553)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation) สำนักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาการข่าว สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (หนังสือเชิญ นร 0621 (ปษ.)/1120)
 • รองศาสตราจารย์ Business School, TUI University International, USA (Accredited Internet Distance Learning University) (หนังสือจาก Vice President for Academic Affairs; TUI University ลง 18 ธ.ค. 2550)
 • ประธานอนุกรรมการด้านการจัดนิทรรศการและการสัมมนา งาน ITU Telecom World 2016 (คำสั่งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อเตรียมการจัดงาน ITU Telecom World 2016 ที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙)

 

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาผลงานวิจัย (Editorial Board and Reviewer)

 1. IEEE Transaction on Electromagnetic Compatibility
 2. Journal of Engineering and Technology Research (JETR)
 3. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, & Management
 4. International Journal of Applied Management and Technology
 5. The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries
 6. Journal of Information Technology Education
 7. International Journal of Emerging Discipline
 8. The International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT)
 9. Information Science Journal
 10. Journal of Digital Information Management
 11. Journal of Information, Computer, Telecommunication and Media Management (JICTM2)
 12. ISCIT-2001: International Symposium on Communication and Information Technology
 13. ISCIT-2002: International Symposium on Communication and Information Technology
 14. ISCAS-2003: The International Symposium on Circuits and  Systems
 15. Rangsit Business Review: Rangsit University
 16. IBIMA 2005 International Conference on Information Management in Modern Enterprise, 5-7 July 2006, Lisbon, Portugal.
 17. NCEB 2005 National Conference on e-Business, Thailand
 18. The 5th IBIMA conference on the Internet and information technology in modern organizations, 13-15 Dec. 2005, Cairo, Egypt.
 19. The 6th IBIMA conference on managing information in the digital economy, 19-21 June 2006, Bonn, Germany
 20. The 7th IBIMA Conference Internet & Information Systems in the Digital Age, 14-16 Dec. 2006, Brescia, Italy
 21. The 8th IBIMA conference on Information Management in the Networked Economy, 20-22 June 2007, Dublin, Ireland
 22. The 11th IBIMA conference on Innovation and Knowledge Management in Twin Track Economies, 4 – 6 Jan 2009, Cairo, Egypt
 23. The 12th IBIMA conference on Creating Global Economies through Innovation and Knowledge Management, 29-30 June 2009, Kuala Lumpur, Malaysia
 24. uthiparithat Journal, Dhurakij Pundit University, Thailand
 25. The 3rd International Conference on Information Communication and Management, 12-13 October 2013, Paris, France