รางวัลชมเชยงานวิจัยส่วนบุคคล ของ วปอ.

ประธาน กทค. รับรางวัลชมเชยงานวิจัยส่วนบุคคล ของ วปอ.

ppp

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้รับคัดเลือกจากสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้งานวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง “แนวทางการกำกับดูแลกิจการด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารของประเทศไทย เพื่อผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน” เป็นเอกสารวิจัยส่วนบุคคลระดับชมเชย ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook: NBTC