รางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธาน กสทช. ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2558 สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งคณะกรรมการรางวัลไทยจัดขึ้น โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

VK8A0319_E

 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธาน กสทช. ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2558 สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งคณะกรรมการรางวัลไทยจัดขึ้น โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาคัดเลือกจากบุคคล หรือองค์กรที่ได้สร้างประโยชน์สูงสุด ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และต่อสาธารณชน จากการตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ และสังคมอย่างแท้จริง สามารถผลักดันรูปแบบการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ผลักดันให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มข้น

รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานคลื่นความถี่เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นๆ อีกทั้งการช่วยสนับสนุนกิจการโทรคมนาคมเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในหลายกิจกรรม รวมทั้งกิจกรรมการกุศลเพื่อการศึกษา สายด่วนคนพิการ 1479 กิจกรรมพัฒนาอาชีพคนพิการ การสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมโทรคมนาคมเพื่อเพิ่มโอกาส ลดช่องว่าง พร้อมสนับสนุนคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้เข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง

ทำให้ทางคณะกรรมการรางวัลไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” ประจำปีพุทธศักราช 2558 สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม

ทั้งนี้ รางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” จัดโดยคณะกรรมการรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย และนิตยสารเส้นทางไทย เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคคล หรือองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของคุณความดี มีวินัย มีความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไปเพื่อร่วมกันยกระดับสังคมไทยให้มีความน่าอยู่ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป