ผลงาน

558000002946103

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธาน กสทช. ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 16