ติดต่อสอบถาม

S09_010

Settapong Malisuwun

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์: 022710151 Call Center 1200 (โทรฟรี)